Բիզնես պլանավորում և նախագծերի կ առավարում

Սույն ծրագիրը ֆինանսավորվում է Գերմանիայի ժողովրդական բարձրագույն դպրոցների միության միջազգային համագործակցության ինստիտուտի (Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալ) կողմից` Գերմանիայի Տնտեսական համագործակցության և զարգացման նախարարության միջոցներով:

Դասընթացավար՝

Տիգրան Դանիելյան

Դասընթացի մեկնարկ՝

2 Փետրվարի, 2021

Դասընթացի ավարտ՝

29 Ապրիլի, 2021

Կարգավիճակ՝

Նախընթած

Շահառու՝

18